2018-24-nytfraforeningen-pdf2018 - 24 (februar)

 

2017-23-nytfraforeningen-pdf2017 - 23 (december)

 

2017-22-nytfraforeningen-pdf2017 - 22 (oktober)

 

2017-21-nytfraforeningen-pdf2017 - 21 (maj)

 

2016-20-nytfraforeningen-pdf2016 - 20 (december)

 

2016-19-nytfraforeningen-pdf2016 - 19 (august)

 

2016-18-nytfraforeningen-pdf2016 - 18 (maj)

 

2016-17-nytfraforeningen-pdf2016 - 17 (april)

 

2016-16-nytfraforeningen-pdf2016 - 16 (marts)

 

2016-15-nytfraforeningen-pdf2016 - 15 (februar)

 

2015-14-nytfraforeningen-pdf2015 - 14 (december)

 

2015-13-nytfraforeningen-pdf2015 - 13 (september)

 

2015-12-nytfraforeningen-pdf2015 - 12 (August)

 

2015-11-nytfraforeningen-pdf2015 - 11 (Juni)

 

2015-10-nytfraforeningen-pdf2015 - 10 (April)

 

2015-9-nytfraforeningen-pdf2015 - 9 (Marts)

 

2015-8-nytfraforeningen-pdf2015 - 8 (Januar)

 

2014 - 7 (Oktober)

 

2014-6-nytfraforeningen-pdf2014 - 6 (Maj)

 

2014-5a-nytfraforeningen-pdf2014 - 5 (April)

 

2014-4-nytfraforeningen-pdf2014 - 4 (Marts)

 

2013-3-nytfraforeningen-pdf2013 - 3 (December)

 

2013-2-nytfraforeningen-pdf2013 - 2 (September)